aanbevelingen_244

Aanbevelingen

Het ambt van decentrale volksvertegenwoordiger verdient waardering, met zijn aanbevelingen beoogt de Raad de aantrekkelijkheid van het ambt te verhogen.

 

Aan decentrale volksvertegenwoordigingen:

 

Wees lekenbestuur, leg het accent van de werkzaamheden bij de rol van volksvertegenwoordiger en besteed maximaal 8 tot 12 uur per week aan de nevenfunctie.

 

Toelichting: decentrale volksvertegenwoordigers en volksvertegenwoordigingen kunnen effectiever met hun schaarse tijd omgaan. Bijvoorbeeld:

 • door op hoofdlijnen te (blijven) sturen en details aan de professionals over te laten;
 • door minder het werk van het dagelijks bestuur over te doen;
 • door niet alle dossiers bij te houden, maar keuzes te maken;
 • door rapporteurs aan te wijzen die bepaalde onderwerpen voor hun rekening nemen;
 • door zich meer te richten op de toegevoegde waarde van de volksvertegenwoordiging.

 

Geef het goede voorbeeld: laat de aantrekkelijke kanten zien van het functioneren van een decentrale volksvertegenwoordiging en vermijd negatieve beeldvorming.

 

Toelichting: in de meeste gevallen doen decentrale volksvertegenwoordigingen goed en belangrijk werk en dat moet worden verteld. Soms zijn decentrale volksvertegenwoordigingen weleens te veel met zichzelf bezig, te veel versnipperd en er is te veel politiek gedoe over incidenten. Afstotend voor politiek geïnteresseerden, waar enthousiasmering geboden is.

 
Laat de gemeenteraden, provinciale staten en algemeen besturen van waterschappen meer en beter ondersteunen.

 

Toelichting: verminder de werklast van decentrale volksvertegenwoordigingen door professionele ondersteuning van griffie en rekenkamer gericht in te zetten. Bijvoorbeeld:

 • door agenda’s en stukkenstromen beter door griffies te laten beheren; 20 voor de publieke zaak
 • advies van de raad voor het openbaar bestuur
 • door de rol van de volksvertegenwoordiging in bestuurlijke processen (regionalisering, samenwerking) beter door griffies te laten bewaken;
 • door griffies initiatieven te laten ontwikkelen voor vernieuwende democratische processen;
 • door onderdelen van de controlerende rol van de volksvertegen - woordiging over te laten aan rekenkamers, zoals onderzoek naar en informatievoorziening over complexe dossiers, de effecten van beleid en de inzet van middelen;
 • door griffies en rekenkamers toe te rusten met toereikende middelen en menskracht.

 

Werk kan ook uit handen worden genomen door meer fractieonder - steuning. Ook de dagelijks besturen kunnen bijdragen aan een goede ondersteuning, door meer en betere facilitering te bieden.

 

Zorg voor voldoende opleidingsbudget en maak gebruik van scholingsaanbod.

 

Toelichting: decentrale volksvertegenwoordigingen doen zichzelf te kort wanneer niet voldoende opleidingsbudget wordt begroot of scholingsaanbod onbenut blijft. Democratie is de investering waard.

 

Aan de minister van bzk:

 • Pas de regeling voor vergoedingen voor gemeenteraadsleden aan. Verhoog de vergoeding voor gemeenteraadsleden van gemeenten tot 24.000 inwoners. Verlaag op termijn de vergoeding voor gemeenteraadsleden van gemeenten met bijvoorbeeld meer dan 100.000 inwoners.
  Toelichting: het verschil in beloning tussen gemeenteraadsleden van verschillende gemeentegrootte is te groot, de vergoeding voor werkzaamheden van gemeenteraadsleden in kleine gemeenten is oneven - redig laag. De Raad denkt aan een bandbreedte tussen de 750 tot 1.500 euro per maand voor de vergoeding van werkzaamheden. De Raad realiseert zich dat minder tijdsbesteding een proces is van jaren. Maar op termijn zou het ook in grote gemeenten moeten kunnen om de nevenfunctie van volksvertegenwoordiger in te vullen met minder uren. De Raad adviseert om op termijn de vergoeding voor gemeenteraads - leden van gemeenten met bijvoorbeeld meer dan 100.000 inwoners te verlagen. Dat kan stapsgewijs per bestuursperiode, te beginnen in de periode 2022-2026. 

 • Laat samen met de belangenvereniging van algemeen bestuursleden van waterschappen onderzoek doen naar de tijdsbesteding en werkzaamheden van algemeen bestuursleden op grond waarvan eventueel wordt beoordeeld of een aanpassing van de vergoeding aangewezen is. Laat samen met de belangenvereniging van provinciale statenleden een nieuw nationaal statenledenonderzoek doen. 20

 • Zorg voor een landelijk geregelde voorziening in de sfeer van een tegemoetkoming in de kosten van pensioenverzekering.
  Toelichting: de aantrekkelijkheid van het ambt van decentrale volks - vertegenwoordiger kan worden verbeterd door drempels in arbeids - voorwaarden weg te nemen, zoals het risico van het mislopen van pensioenopbouw. Zo wordt recht gedaan aan het principe dat er geen financiële belemmeringen mogen bestaan om decentrale volks - vertegenwoordiger te blijven of te worden.

 • Doe mee met het initiatief voor een toerustingsfonds.
  Toelichting: sterke volksvertegenwoordigingen verdienen voldoende toerusting. Gemeenteraden, provinciale staten en algemeen besturen kunnen zelf middelen op de begroting vrij maken voor scholing en ondersteuning, maar ook de Minister van BZK kan (financieel) bijdragen door te investeren in een fonds waaruit passende toerusting kan worden bekostigd.

 

Aan gemeenten, provincies en waterschappen:

 • Verbeter de beeldvorming over de volksvertegenwoordiging.
  Toelichting: gemeenten, provincies en waterschappen kunnen meer doen om inwoners te informeren over politiek en bestuur. Buiten verkiezingen om zijn er tal van mogelijkheden om het belang en het werk van volksvertegenwoordigingen onder de aandacht te brengen om zo het begrip en de waardering voor het ambt van volksvertegenwoordiger te verhogen.

 • Experimenteer met het werven van nieuw talent.
  Toelichting: bijna 98% van de mensen is geen lid van een politieke partij. Voor gemeenten, provincies en waterschappen is de vijver om te vissen naar talent enorm. Werf voortdurend onder geïnteresseerden in politiek en bestuur om een gestage aanwas van decentrale volksvertegen - woordigers te verzekeren.

Lees het advies

Naar boven 

Voetnoot

20 Het meest recente onderzoek is van 2013.

Aanbevelingen

Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...